Wet- en regelgeving

Behandelovereenkomst

Als therapeut ben ik aangesloten bij de Vereniging van IntegraalTherapeuten (VIT; lidnr 492.16.A) en bij het Reglister Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ; licentienummer 103266R).
De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst), de beroepscode van de VIT en van het RBCZ zijn van toepassing op mijn werk.
Leden van de VIT zijn verplicht om te werken met een behandelovereenkomst, waarin een aantal afspraken in de samenwerking is vastgelegd. Bij aanvang van de therapie krijg je de behandelovereenkomst ter inzage in je mail. De eerstvolgende sessie zal er een papieren exemplaar ondertekend worden.

Privacy en beroepsgeheim

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG,  is een nieuwe Europese privacywet die 25 mei 2018 van kracht is. Hiermee is in alle landen van de EU de privacy-bescherming op dezelfde wijze geregeld. De AVG vervangt de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Omdat wij als therapeuten persoonsgegevens vastleggen in een cliëntendossier,  moeten we aan de AVG voldoen. In het privacy-document van de Praktijk voor Zijn en Zelf staat precies beschreven hoe er met je gegevens wordt omgegaan. Je ontvangt dit document bij aanvang van de therapie. Indien gewenst kun je het ook vooraf opvragen.

Klachtenregeling

Mocht je onverhoopt ontevreden zijn over de therapie, dan hoor ik dat natuurlijk het liefst van jou zelf. Dan hoop ik het in een gesprek met jou te kunnen oplossen.  Komen we er samen niet uit, dan kun je een beroep doen op een klachtenfunctionaris die je kan bijstaan. Dit is geregeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Je kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT.  In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie, de SCAG,  onder nummer 11520.  Daarnaast val ik vanwege mijn lidmaatschap van de RBCZ onder hun tuchtrecht.